top of page

Privacyverklaring

Dierenhotel La Parada, gevestigd aan Lochterweg 8 in Budel-Schoot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.dierenhotellaparada.nl

Dierenhotel La Parada

Lochterweg 8

6023AC Budel-Schoot

06-17354443

info@dierenhotellaparada.nl

 

Persoonsgegevens

Dierenhotel La Parada verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van de diensten die aangeboden worden. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam;

  • Adresgegevens;

  • Telefoonnummers;

  • E-mailadres;

  • Overige gegevens van desbetreffende huisdier(en) die gebruik maken van de dienst.

 

Bovenstaande gegevens worden zowel schriftelijk als digitaal bewaard en gebruikt voor communicatiedoeleinden naar de klant.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Door Dierenhotel La Parada wordt er geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzameld. Tevens worden er geen gegevens verzameld van personen jonger dan 16 jaar oud. Dit wordt voorkomen doordat alle gegevens die verwerkt worden persoonlijk gevraagd worden. Mocht een klant er toch van overtuigd zijn dat er sprake van is dat er persoonsgegevens verzameld zijn zonder toestemming, wordt deze verzocht contact op te nemen via info@dierenhotellaparada.nl of 06-17354443, opdat deze informatie direct wordt verwijderd.

 

Doel van verwerken persoonsgegevens

Dierenhotel La Parada verwerkt de verkregen persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling voor de verrichte diensten;

  • Voor de juiste communicatie om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren

  • Voor de juiste communicatie om gedurende calamiteiten goed te kunnen handelen.

  • De klant tijdig te kunnen informeren wanneer de afgesproken dienst gewijzigd wordt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenhotel La Parada maakt geen gebruik van computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat de eigenaar van Dierenhotel La Parada toezicht op heeft. Daarvoor is er geen sprake dat er bij Dierenhotel La Parada besluiten worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. En zullen er ook geen gevolgen zijn voor klanten van Dierenhotel La Parada.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dierenhotel La Parada bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan de gevraagde dienst te voldoen. De bovenstaande persoonsgegevens worden voor de duur van 2 jaar na de laatst betaalde factuur bewaard. Als er gedurende die termijn geen gebruik meer wordt gemaakt van Dierenhotel La Parada zullen deze persoonsgegevens vernietigd worden.

 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

Dierenhotel La Parada verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de aangeboden diensten. En uitsluitend in overleg met de klant. Dit wordt contractueel vastgelegd.

 

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Dierenhotel La Parada maakt geen gebruik van Cookies of ander vergelijkbaar materiaal op de website of andere sociaal media.

 

Persoonsgegevens inzien; aanpassen en/of verwijderen

Iedere klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens door Dierenhotel La Parada en het recht op de gegevensoverdraagbaarheid. Iedere klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@dierenhotellaparada.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door desbetreffende klant is gedaan wordt gevraagd om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit verzoek dient een kopie te bevatten van de pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Dierenhotel La Parada reageert schriftelijk uiterlijk na 4 weken na het ontvangst van het verzoek. Dierenhotel La Parada wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

 

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Dierenhotel La Parada neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als een klant toch het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dierenhotellaparada.nl of via 06-17354443.

png.png
bottom of page